• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

            Aktuálne oznamy SBD. 

                           

                         Vážený zástupca vlastníkov.

Oznamujeme Vám, že materiály na Zhromaždenie delegátov, ktoré sa bude konať dňa 27.11.2019 o 16 hod. v zasadačke SBD I si môžete vyzdvihnúť na vrátnici každý pracovný deň od 06 – 17 hod. najneskôr do 21.11.2019.                                 

 

 

 

 

 

 

 

         Pozvánka na Odborný  seminár pod názvom „

                  Legislatívny kompas správcu“

CIEĽ SEMINÁRA

Hlavným cieľom seminára je oboznámiť účastníkov predovšetkým o:

  • otázkach hlasovania a výkladu § 14, 14a a 14b zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov z pohľadu praxe
  • novej judikatúre niektorých orgánov verejnej moci a súdov pri výkone správy
  • novej legislatíve vo vzťahu k správcom bytových domov a spoločenstvám vlastníkov bytov a NP
  • riešeniach otázky užívania spoločných častí, zariadení, príslušenstva a priľahlého pozemku po novele č. 283/2018 Z. z.
  • právach a povinnostiach správcov a spoločenstiev vlastníkov vo vzťahu k zákonu č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 

          Bližšie informácie na : https://lepsiasprava.sk/termin/leg_kompas_spravcu_kosice/

 

                                                             

Káblová televízia

Správa a údržba TKR: ANTIK Telecom s.r.o.

Tel.: 0905 388 781 ( od 7:00 do 16:00  pondelok - piatok )

Tel.: 055 30 12345 (24 hodín denne)

Komunikácia s užívateľmi a nahlasovanie porúch TKR:

od 7:30 do 15:00 hod.

Tel.: 62 523 11 - 13 / kl. 131

Havarijná služba