• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

            Aktuálne oznamy SBD.

                              Celozávodná dovolenka. !!!

Celozávodná dovolenka začína dňom 19.12.2019 od 12 oo Hod. tj. štvrtok až do 27.12.2019 ( vrátane  tohto dňa ). tj. piatok.

31.12.2019 je pracovný čas skrátený do 12 oo Hod. 

         

OZNAM

 

o termíne vykonávania koncoročných odpočtoch

 

Oznamujeme vlastníkom a nájomcom bytov, že odpočty tepla (odparovacie pomerové rozdeľovače tepla), teplej úžitkovej vody a studenej vody  za fakturačné obdobie roku 2019, budú vykonané v termíne

 

od 13. 12. 2019 do 30.12. 2019

 

Deň a čas odpočtu pre jednotlivé vchody bude stanovený minimálne 3 dni pred odpočtom.

 

UPOZORNENIE:

 V nesprístupnených bytoch bude rozúčtovanie nákladov vykonané v zmysle Vyhlášky č. 240/2016 Z.z..

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stavebné bytové družstvo I, Košice


Sídlo:
Vojenská 14
Košice 040 01

Tel.: (ústredňa) 055 / 62 523 11-13

Družstvo je zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach, odd. Dr, vl. č. 763/V
IČO: 31 661 734
IČ DPH: SK 2020765868

Káblová televízia

Správa a údržba TKR: ANTIK Telecom s.r.o.

Tel.: 0905 388 781 ( od 7:00 do 16:00  pondelok - piatok )

Tel.: 055 30 12345 (24 hodín denne)

Komunikácia s užívateľmi a nahlasovanie porúch TKR:

od 7:30 do 15:00 hod.

Tel.: 62 523 11 - 13 / kl. 131

Havarijná služba